Frågeutkast valet 2022:


Vi har inte ännu formulerat frågorna inför valet 2022.


Nedan återfinns frågor som kanske kommer att ställas.

Starkt ekonomiskt resultat för kommunen år 2021 och 2022

Kungsbacka kommun redovisar ett resultat på 465 miljoner kronor för 2021. Prognos 2022 plus 600 miljoner.


Det är klart att vi har synpunkter på hur man använder tillgängliga resurser. Kommunen har en stark ekonomi. Antalet äldre ökar.


Frågorna i år utgår till stor del från frågorna och svaren i valrörelserna 2018 och 2014:


Studera:

Frågorna från 2018
Frågorna från 2014

Tyvärr kvarstår frågorna till stor del obesvarade.


 

Frågorna under A handlar om boende och miljö.

 

Fråga 2022A1;    Trygghetsboende.
Se även frågorna 2018A1, 2018A2 och 2014C2.

Delar ditt parti vår uppfattning att det behövs mer trygghetsboende
och mellanboende för äldre?

Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?
 

Fråga 2022A2: Fler + 55 boenden.
Se även frågorna 2018A1, 2018A3 och 2014C2.

Kommer ditt parti att agera för att det byggs minst ett +55 boende alternativt trygghetsboende varje år inom kommunen.

Vad har ditt parti gjort i denna fråga efter 2014?

 

Fråga 2022A3. Gemensamhetslokaler i varje kvarter.

Kommer ditt parti att arbeta för att det skapas gemensamhetslokaler i varje kvarter?

 

Fråga 2022A4  Bättre närmiljö.

Vi tolkar svaret i 2018B1 att det är vi seniorer som skall driva i planprocessen att även seniorer i hyresrätter har tillgång till en inbjudande närmiljö.

Hur förklarar ditt parti att politiker och beslutsfattare inte vill arbeta för att skapa en likvärdig närmiljö i hyresrätter och bostadsrätter.


 

Frågorna under B handlar om mat, personal och assisterat umgänge.


Frågorna hör ihop med A ovan. En bra närmiljö minskar kraven på personal och assisterat umgänge.

 

Fråga 2022B1.  Mer personal i vården.
Behoven måste sättas före vinst när det gäller personaltäthet. Kommer ditt parti att arbeta för att hemtjänstpersonalen får mer tid att umgås med vårdtagarna? Mer tid att lära upp nya medarbetare. Mer tid till rent umgänge. Vi vill ha mer än en "robot" som far runt i lägenheten.

 

Fråga 2022B2 Bättre mat.

Behoven måste sättas före vinst när det gäller mat. Vi har läst slutrapport digitala inköp.

Inte en rad i utredningen hur gemensamma måltider kan minska ensamheten.

Vi vill skapa gemensamhetslokaler i varje kvarter. Se fråga 2022A3. Servera varm mat i dessa gemensamhetslokaler!! Äta i bamba under skoltid? Varför är inte dessa alternativ utredda?

Vad har ditt parti gjort efter 2014 för att förbättra måltidskvaliteten samt att skapa gemenskap runt måltiden?


 

Frågorna under C handlar om påverkan på kommunala beslut.

 

Fråga 2022C1:  Återinföra KPR.

Kommer ditt parti att arbeta för att återinföra KPR? 

Vi vill återinföra begreppet medskapande. Kommunen bör utnyttjar den kompetens och erfarenhet som finns i seniororganisationerna för att erhålla en mer seniorvänlig vård och stadsplaneringen.

 

Fråga 2022C2 : Bättre framkomlighet.
Frågan kvarstår från 2018. Se: 2018D1
Kommer ditt parti att arbeta för att det införs markerade cykelstråk och gångstråk i innerstaden. Cyklar och trottoarpratare på trottoarerna är ett gissel för oss seniorer. Vi hinner inte hoppa undan. Speciellt allvarligt är detta för de som är synskadade.

Vad har ditt parti gjort efter 2018?


Fråga 2022C3:  Reskostnader färdtjänst och sjukresor.

Kommer ditt parti att arbeta för att det blir mer enhetliga taxor för färdtjänst och sjukresor. (Ex: Mer begriplig zonindelning)


 

Referenser:

 • Frågorna ovan utgår till stor del från de Kommunövergripande målen. Målen är mycket positivt beskrivna och får inte bli någon hyllvärmare i stadshuset. Skall implementeras till 100% över hela kommunen.

 • Vi måste bygga för morgondagens behov och krav. Läs regeringens dokument: Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi.

  Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället.
  Här måste kommunen gå i täten i enlighet med punkten ovan.

 • Förslag på seniorövergripande mål återfinns i Forum 210917

  Sluta att offra närmiljö och möjlighet till umgänge till marknadsguden.
  Pengar för vård skall användas för vård. Vi seniorer har inte råd att vara kommunens sedelpress.

 • Underlag fråga 2022B2 .  Digitala inköp och   Hushållslärarnas dom Mail 2

 Fråga 2022D1:  Gör kommunen tillräckligt?


Vi läser ur de kommunövergripande målen och Borgmästaravtalet: Undertecknare kommer att åta sig att till 2030 minska sina växthusgasutsläpp med minst lika mycket som respektive nationella mål och att iaktta EU:s mål att minska växthusgasutsläppen med 55 % fram till 2030, utöver att uppnå klimatneutralitet senast 2050.


Vi läser regeringens dokument: Sverige ställer om till den cirkulära ekonomin.

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhället.


Vi har gjort egna sammanställningar över vad som behöver göras.
Se dokumentet ovan i Forum 210917


Se vår sammanställning över kommunens styrdokument för att möta framtidens utmaningar.


Anser ditt parti att kommunen gör tillräckligt för att möta kommuninnevånarnas behov och framtidens utmaningar?
Våra sponsorer hittar du  på vår första sida och på sidan över valmaterial